Punktacja osiągnięć po gimnazjum

 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ W PROCESIE REKRUTACJI

DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

(PO UKOŃCZENIU 3-LETNIEGO GIMNAZJUM)

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 -

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - 200

 • Za wyniki egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc wyniki z j. polskiego, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz j. obcego na poziomie podstawowym przez 0,2)
 • Za ocenę z j. polskiego i trzech pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę maksymalnie 18 :
 • 18 – celujący
 • 17 – bardzo dobry
 • 14 – dobry
 • 8 – dostateczny
 • 2 - dopuszczający

 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem7
 • Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim – 3

Za osiągnięcia dodatkowe maksymalnie 18 punktów:

 • Na szczeblu ponadwojewódzkim:
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Na szczeblu wojewódzkim:
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • Za osiągnięcia w zawodach z wiedzy, sportowych, artystycznych:
 • na szczeblu międzynarodowym
 • na szczeblu krajowym
 • na szczeblu wojewódzkim
 • na szczeblu powiatowym

 

UWAGA!!!

Osiągnięcia muszą być wpisane

na świadectwie ukończenia gimnazjum

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 • język polski i matematyka do każdej klasy,

dodatkowo:

 • biologia i chemia do klasy biomedycznej
 • geografia i język obcy do klasy ekonomiczno – językowej
 • historia i biologia do klasy humanistycznej
 • chemia i fizyka do klasy matematycznej
 • fizyka i informatyka do klasy politechnicznej
 • biologia i fizyka do klasy bioinżynierskiej
Back to Top