Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Stołówka

Informacja o obiadach

Osoby, które chcą jeść obiady w danym miesiącu muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Aldony Łady w świetlicy szkolnej lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej.

Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego na konto szkoły.

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701


Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów.

Decyduje data wpływu na konto szkoły.


OBIADY - luty 2020 r. (od 10.02.2020 r.)

15 dni obiadowych

Wpłaty na konto szkoły w terminie
od 1.02 do 11.02.2020 r.

15 x 5 zł = 75,00 zł

Numer konta:
26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Informacje o obiadach i odpisach: tel. 68 470 25 lub 68 470 70 24


Regulamin stołówki szkolnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Aldony Łady w świetlicy szkolnej lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
 3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
 4. Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego.
 5. Cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.
 6. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701
 7. Nieobecność w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.30, osobiście lub telefonicznie, w celu dokonania tzw. „odpisu”.
 8. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel.: 684707025.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 13.45.
 2. W czasie obiadu w jadalni mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
 3. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a torby w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Przed wejściem do stołówki należy zadbać o higienę rąk.
 5. Podczas spożywania obiadu należy zachować ciszę, czystość i kulturę.
 6. Przy jednym stoliku mogą siedzieć najwyżej 4 osoby.
 7. Po zakończeniu posiłku należy zasunąć krzesło i odnieść naczynia do okienka przy zmywalni.
 8. Każdy powinien szanować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stołówki.
 9. W stołówce spożywamy wyłącznie posiłki tu wydawane.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczeń nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stołówki.