Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Stołówka

Informacja o obiadach

Osoby, które chcą jeść obiady w danym miesiącu muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Jolanty Haziak - kierownik gospodarczy lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej.

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701


Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów.

Decyduje data wpływu na konto szkoły.


OBIADY - marzec 2020 r. (bez 12.03.2020 r.)

21 dni obiadowych

Wpłaty na konto szkoły w terminie
od 1.03 do 4.03.2020 r.

21 x 5 zł = 105,00 zł

Numer konta:
26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Jest bardzo dużo odpisów, proszę o kontakt telefoniczny.

Informacje o obiadach i odpisach: tel. 68 470 25 lub 68 470 70 24


Regulamin stołówki szkolnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Jolanty Haziak - kierownik gospodarczy l lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
 3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
 4. Cena za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
 5. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701
 6. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel.: 68 4707025, 68 4707024
 7. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić dzień wcześniej do godz.15.00.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 13.45.
 2. W czasie obiadu w jadalni mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
 3. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a torby w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Przed wejściem do stołówki należy zadbać o higienę rąk.
 5. Podczas spożywania obiadu należy zachować ciszę, czystość i kulturę.
 6. Po zakończeniu posiłku należy zasunąć krzesło, odnieść naczynia do okienka przy zmywalni i wrzucić brudne sztućce do pojemnika obok okienka.
 7. Każdy powinien szanować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stołówki.
 8. W stołówce spożywamy wyłącznie posiłki tu wydawane.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczeń nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stołówki.